Портал:Математикэ

Де ла Викимолдия, енчиклопедия либерэ
Жумп то навигатион Жумп то сяркх

<

модификаре 

Портал Математикэ

Nuvola apps edu mathematics-p.svg

Математика есте ын ӂенерал дефинитэ ка штиинца че студиазэ моделеле де структурэ, скимбаре ши спациу. Ын конверсаций амикале, поате фи дескрисэ ка 'анализа чифрелор ши а нумерелор' , ын тимп че ку алте оказий поате фи утилизатэ о дескриере педантэ де ӂенул 'черчетаря аксиоматикэ а структурилор абстракте фолосинд рационаменте лоӂиче ши нотаций математиче' . Ун компромис се обцине прин 'студиул обиектелор сау ноциунилор а кэрор екзистенцэ есте индепендентэ де ачястэ инвестигацие штиинцификэ' .

Даторитэ утилизэрий сале ын мажоритатя челорлалте дисчиплине штиинцифиче, математика а фост нумитэ 'лимбажул штиинцей' сау 'лимбажул универсулуй' .

Май мулте деспре... математикэ, артиколе де математикэ, Везь ши Проект:Математикэ

модификаре 

Артиколул зилей

Ӂеометрия (дин греческул γεωμετρία; ӂео = пэмынт, метрия = мэсурэ) с-а нэскут ка фиинд рамура де студиу а математичий каре се окупэ ку релацииле спациале. Есте уна динтре челе доуэ рамурь але математичий модерне, чялалтэ фиинд студиул нумерелор. Ын зиуа де азь, кончептеле ӂеометрией ау фост ӂенерализате кэтре ун нивел май ыналт де абстрактизаре ши комплекситате, ши а фост фэкутэ обиект де студиу пентру методе де калкул ши алӂебрэ абстрактэ, аша кэ мулте рамурь модерне але ӂеометрией май пот фи рекуноскуте ка фиинд десченденте але ӂеометрией де ла ынчепутуриле ей. (Везь ӂеометрие алӂебрикэ.)

Челе май веки урме але ӂеометрией се гэсеск ын Еӂиптул Антик ши Бабилон, ын журул анулуй 3000 ы.е.н. Ынчепутуриле ӂеометрией ау фост маркате де о колекцие де принчипий емпириче ын легэтурэ ку лунӂимя, унгиул, ария, ши волумул, каре ау фост дезволтате пентру а путя фи пусе ын практикэ ын конструкций, астрономие, ши алте штиинце. Принтре ачестя се нумэрэ ши кытева принчипий софистикате, яр ун математичиан дин зилеле ноастре ар путя ку греу сэ ле редескопере фэрэ а фолоси калкулул интеграл ши диференциал. Де ексемплу, ши еӂиптений ши бабилониений куноштяу версиуниле теоремей луй Питагора ку 1500 де ань ынаинте де Питагора; Еӂиптений авяу формула коректэ пентру волумул пирамидей ку база пэтрат; Бабилониений авяу ун табел де тригонометрие.

модификаре 

Артиколе селектате

Имаӂиня инициалэ а мулцимий луй Манделброт.

Мулцимя луй Манделброт есте ун фрактал каре а девенит куноскут ши ын афара математичий атыт пентру естетика са, кыт ши пентру структура компликатэ, дар каре аре ла базэ о дефиницие симплэ. Ачест лукру се даторязэ ын маре парте ефортурилор луй Беноыт Манделброт ши але алтора, каре ау лукрат пентру а фаче куноскут ачест домениу ал математичий публикулуй ӂенерал.

модификаре 

Имаӂиня зилей

Ын ачястэ диаграмэ, БД:ДК = БА:КА.
модификаре 

Категорий

Алӂебрэ - Анализэ математикэ - Аритметикэ - Биоматематикэ - Чиотурь Математикэ - Екуаций диференциале - Филозофия математичий - Ӂеометрие - Ӂеометрие алӂебрикэ - Инфинит - Леме - Листе математиче - Лоӂикэ Бооле - Математичиень - Математикэ елементарэ - Математикэ финанчиарэ - Медий - Нумерацие - Нумере - Оптимизаре - Парадоксурь математиче - пропозиций математиче - Пунктуацие - Секвенце - Серий математиче - Статистикэ - Теореме - Теореме математиче - Теория графурилор - Теория жокурилор - Категорие:Теория мулцимилор - Терминолоӂие математикэ - Тополоӂие - Тригонометрие - Ширурь математиче

модификаре 

Штиаць кэ...


Дешь Н есте инклусэ стрикт ин З , челе доуэ мулцимь сунт кардинал екиваленте, адикэ ау ачелашь кардинал. Функция бижективэ каре не аратэ ачест лукру есте урмэтоаря: ф дефинитэ пе З ку валорь ын Н , унде нумереле ынтреӂь ненегативе мерг прин ф ын нумереле натурале паре, яр нумереле ынтреӂь негативе ын нумереле натурале импаре.

модификаре 

Асочиация Викимедия

модификаре 

Алте Портале

Курэцэ мемория каке