Портал:Баскет

Де ла Викимолдия, енчиклопедия либерэ
Жумп то навигатион Жумп то сяркх


модификаре 

Баскет

Basketball.png

Баскетул есте ун спорт де екипэ, ын каре де регулэ жоакэ 5 жукэторь. Скопул фиекэруй жукэтор есте сэ нимеряскэ минӂя ын кош, екипа каре акумулязэ май мулте пункте ла сфыршитул жокулуй кыштигэ.

Ын анул 1891, тынэрул асистент де ла колеӂиул Спрингфиелд, Жамес А. Наисмитх, а инветат жокул де баскет ынчеркынд сэ факэ май вариате лекцииле де едукацие физикэ але студенцилор, ку ун концинут май атрактив ши май динамик, комбинынд унеле регуль дин жокул де фотбал ку 13 регуль ной ши а ынлокуит поарта ку ун кош суспендат пе ун перете. Астфел а луат наштере спортул кэруия и с-а спус апой баскетбалл (баскет = кош, балл = минӂе).

Ла ынчепут екипеле ерау алкэтуите дин кыте 50 де жукэторь, апой нумэрул с-а редус трептат пентру а се ажунӂе ла екипе формате дин 5 жукэторь.

модификаре 

Артиколул зилей

Лос Анӂелес Лакерс есте ун клуб де баскет дин орашул Лос Анӂелес, Калифорния, СУА. Клубул аре ын палмарес 15 титлурь НБА, фиинд депэшит ла ачест капитол доар де Бостон Челтикс каре аре 17. Лос Анӂелес Лакерс есте ун клуб американ де баскет професионист ку седиул ин Лос Анӂелес, Калифорния. Ей жоака ын Дивизия Пачификулуй дин Конферинца де Вест ла Натионал Баскетбалл Ассочиатион (НБА). Лакерс есте унул динтре челе май де сукчес клубурь дин история НБА, кыштигынд 16 кампионате, ултимул фиинд ын 2010. Ынчепынд ку 2012, Лакерс есте уна дин челе май валороасе екипе НБА, Форбес валоарязэ ачястэ екипэ ку о сумэ ын жур де 900 де милиоане де доларь.

модификаре 

Биографие селектатэ

Jordan by Lipofsky 16577.jpg

Микхаел Жеффреи Жордан (н. 17 фебруарие 1963) есте ун жукэтор професионист де баскет, актуал есте ун ом де афачерь ши проприетар мажоритар ла клубул де баскет Кхарлоте Бобкатс. Микхаел Жордан а фост прокламат де НБА ка чел май маре жукэтор де баскет ал тутурор тимпурилор. Жордан а фост унул динтре спортивий чей май комерчиализать ай ӂенерацией сале ши а контрибуит ла популаризаря НБА ын журул лумий ын аний 1980 ши 1990. Дупэ о кариерэ формидабилэ де ла Университатя дин Каролина де Норд ла Кхапел Хилл, унде а фост ун мембру ал Тар Хеелс Кампионатул Национал, Жордания с-ау алэтурат екипей Кикаго Буллс дин НБА ын 1984. Ел репеде а апэрут ка о стя а лиӂий, дистрынд мултимя ку профилул луй де маркатор. Абилитатя са де а сэрь, илустратэ прин ефектуаря де Слам дункс де ла линия де арункэрь либере, ын конкурсурь де слам дунк, и-а адус порекле "Аир Жордан" ши "Хис Аирлиннес". Ел си-а кыштигат, де асеменя, репутация де а фи унул динтре чей май бунь жукэторь де баскет дин дефенсивэ. Ын 1991, ел а кыштигат примул сэу кампионат НБА ку Буллс, урмынд ши алте титлурь ын 1992 ши 1993. Дешь Жордан с-а ретрас бруск дин баскет ла ынчепутул сезонулуй 1993-1994 НБА, доринд сэ урмезе о кариерэ ын басебалл, ел а ревенит ла Буллс ын 1995. Жордан с-а ретрас пентру а доуа оарэ ын 1999, дар а ревенит ын 2001, ка жукэтор ла Васхингтон Визардс. Палмаресул луй Жордан инклуде 5 премий МВП, 3 премий НБА Аллстар Гаме, 3 титлурь пентру интерчепций, 6 премииде МВП ин Финала НБА , яр дин 1988 а фост десемнат де НБА апэрэторул анулуй. Ел децине титлу НБА де чел май бун маркатор (30.12 де пункте пе мечь) ши аре ын плаиофф чел май маре пунктаж медиу пе кариерэ (33.45 пункте пе мечь). Ын 1999, ел а фост нумит чел май маре атлет дин Америка де Норд а секолулуй 20 де ЕСПН, ши а фост ал дойля ла Бабе Рутх пе листа де Ассочиатед Пресс а спортивь ай секолулуй. Ел а фост ынтродус ын Баскетбалл Халл оф Фаме 2009.

модификаре 

Штиаць кэ...

 • Боб Харрисон ла вырста де 13 ань, ынвэцынд ын класа а 8-а, ын мечиул ымпотрива школий Аркх Стреет а акумулат 139 де пункте, екипа луй кыштигынд ку скорул 139-8.
 • Франк Саул ши Стеве Керр сунт сингурий жукэторь дин история НБА, каре ау реушит сэ кучеряскэ доуэ титлурь де кампион ку доуэ екипе диферите ын доуэ сезоане ла рынд.
 • Маиа Мооре есте прима фемеие каре а семнат ун контракт ку Жордан Бранд.
 • Кевин Жохнсон — леӂенда клубулуй «Пхоеникс Сунс», ла сфыршитул кариерей де спортив а девенит примарул орашулуй Сакраменто
 • Дон Нелсон есте сингурул антренор дин листа челор май бунь 10 антренорь НБА каре ну а кыштигат ку екипа ничь ун титлу НБА.
модификаре 

Имаӂине селектатэ

модификаре 

Проекте асемэнэтоаре

модификаре 

Категорий

модификаре 

Лукрурь пе каре ле путець фаче

Evolution-tasks-old.png
 • Путець креа артиколе ной дин домениул баскетулуй.
 • Путець дезволта чиотуриле дин домениул баскетулуй:
 • Клубуриле ши жукэторий де баскет дин примеле лиӂь дин Ромыния ши Република Молдова
 • Клубуриле ши жукэторий де баскет дин Америка ши Еуропа
 • Путець адэуга информаций актуализате пе паӂиниле дин домениул баскет:
 • Актуализаря Лиӂилор национале де баскет.
 • Актуализаря компетициилор интернационале де баскет.