Фотбал

Де ла Викимолдия, енчиклопедия либерэ
Жумп то навигатион Жумп то сяркх
Фотбал
Football iu 1996.jpg
Ун атакант (ын рошу) а депэшит дой фундашь (ын алб) ши се прегэтеште сэ шутезе ла поартэ.
Чел май ыналт форФИФА
Порекла„спортул реӂе”
Жукат прима оарэЛа мижлокул секолулуй 19 ын Маря Британие (ку рэдэчинь ын секолул 15 ын Англия)
Карактеристичь
КонтактДа
Мембрь ай екипей11 де фиекаре парте
МикстДа, компетиций сепарате
КатегоризареСпорт де екипэ, Спорт ку минӂе
ЕкипаментМинӂя де фотбал
Лок де ынтылниреТеренул де фотбал
Олимпик1900

Фотбалул есте ун спорт де екипэ че се диспутэ ынтре доуэ екипе алкэтуите дин 11 жукэторь фиекаре. Ла ынчепутул секолулуй ал XXI-ля ера жукат де песте 250 де милиоане де жукэторь ын песте 200 де цэрь, чея че ыл фаче чел май популар спорт дин луме.[1][2][3][4]

Се жоакэ ку о минӂе сферикэ пе ун терен дрептунгиулар, акоперит ку ярбэ, ку кыте о поартэ ла фиекаре капэт. Скопул жокулуй есте де а ынскрие голурь интродукынд минӂя ын поарта адверсарулуй. Ын афара портарулуй, чеилалць жукэторь ну се пот фолоси де мыинь пентру а маневра минӂя. Кыштигэторул мечиулуй есте екипа каре а ынскрис май мулте голурь ла ынкеиеря партидей.

Ориӂиниле фотбалулуй се афлэ ундева ын урмэ ку песте 2000 де ань. Ын 2004, форул че гувернязэ ачест спорт ла нивел мондиал ФИФА (Фéдéратион Интернатионале де Фоотбалл Ассочиатион)[5] а рекуноскут Кина ка фиинд локул де наштере ал фотбалулуй. Ын журул анулуй 200 ы.е.н. кинезий жукау ун спорт асемэнэтор нумит кужу. Регулиле ау еволуат ку тимпул, астфел ажунгынду-се ла спортул практикат астэзь.

Ын примэвара анулуй 2001, ФИФА информа кэ песте 240 де милиоане де оамень жоакэ регулат фотбал, ын песте 200 де цэрь де пе ынтрег глобул. Регулиле сале симпле ши екипаментул редус ши иефтин, нечесар практикэрий фотбалулуй ау контрибуит, фэрэ ындойалэ, ла крештеря популаритэций сале. Ын мулте зоне але лумий, фотбалул наште пасиунь енорме ши жоакэ ун рол фоарте импортант ын виаца фанилор, а комунитэцилор локале ши киар а нациунилор; есте десеорь нумит чел май популар спорт дин луме. Есте рекуноскут ын мулте цэрь дрепт: спортул реӂе.

Етимолоӂие[модификаре | модификаре сурсэ]

Леӂиле жокулуй ау фост формате ын Англия де The Фоотбалл Ассочиатион ын 1863, унде а примит денумиря де ассочиатион фоотбалл, пентру а ну се конфунда ку нумеле алтор форме де фотбал екзистенте ын ачеле тимпурь, принтре каре фотбалул американ сау фотбалул аустралиан. Ын ачесте зоне есте куноскут ши суб нумеле де сокчер, термен ориӂинар дин Англия, апэрут ын аний 1880 ка о абревиере Оксфорд "-ер" а кувынтулуй „асочиацие”.[6]

Натура жокулуй[модификаре | модификаре сурсэ]

Ун портар плонжынд сэ опряскэ минӂя че се ындряптэ спре поарта са.

Фотбалул се жоакэ дупэ ун сет де регуль, куноскуте суб нумеле де Леӂиле Жокулуй. Ачестя сунт дезволтате ын континуаре:

Доуэ екипе де кыте 11 жукэторь фиекаре ынчяркэ сэ ловяскэ о минӂе ротундэ (минӂя де фотбал), ку скопул де а о интродуче ын поарта адверсэ. Екипа каре ынскрие май мулте голурь пынэ ла финалул жокулуй есте декларатэ кыштигэтоаре; дакэ амбеле екипе ау маркат ачелашь нумэр де голурь, мечиул есте консидерат егал. Уна динтре примеле регуль есте интерзичеря атинӂерий интенционате а минӂий ку мына ын тимпул жокулуй (ексчепцие фак портарий). Сингура датэ кынд жукэторул се поате фолоси де мыинь есте атунчь кынд арункэ де ла марӂине (ексекутэ ун аут). Ын рест, жукэторий се пот фолоси де орьче парте а корпулуй пентру а дирекциона минӂя.

Лионел Месси десемнат чел май бун фотбалист ал анулуй 2011.

Жукэторий се пот апропия де поарта адверсэ астфел: прин дриблинг (алергаря ку минӂя ла пичиор); прин пасаря минӂий ынтре коекипиерь ши прин шутаря ачестеия спре поартэ. Жукэторий адвершь пот рекупера минӂя прин интерчептаря уней пасе сау прин депоседаря адверсарулуй. Контактул физик есте лимитат.

Жокул се опреште доар ын моментул ын каре минӂя пэрэсеште ку ынтряга чиркумферинцэ о линие че маркязэ теренул (фие пе пэмынт, фие ын аер) сау кынд арбитрул флуиерэ. Жокул се реия прин диферите методе, анализате ын континуаре.

Де обичей, ынтр-ун мечь диспутат ла ун нивел професионист се ынскриу пуцине голурь. Де ексемплу, ын прима дивизие енглезэ (Премиер Лягуе), ын сезонул 2005–2006, с-ау маркат, ын медие, 2,48 де голурь пе мечь.[7] Ын плус, 88% дин жокурь с-ау ынкеиат ку май пуцин де 4 голурь маркате. Дар, доар 8% динтре партиделе диспутате с-ау терминат фэрэ гол маркат.

Ын периоада 2003-2004, скорул чел май дес ынтылнит ын челе май импортанте лиӂь дин Еуропа а фост де 1-1 (12,4% дин тоате мечиуриле диспутате).[8]

Тактичь[модификаре | модификаре сурсэ]

Леӂиле жокулуй ну импун о алтэ позицие окупатэ ын терен де вреун жукэтор, ын афара челей де портар. Де-а лунгул тимпулуй ау апэрут о серие де позиций спечифиче. Ачестя сунт:

 • фундаш - жукэтор спечиализат ын превениря ынчеркэрилор де а марка але адверсарилор;
 • мижлокашул - жукэтор каре организязэ жокул офенсив ал екипей ши оферэ пасе дечисиве атаканцилор; тотодатэ ел ажутэ апэрэторий, ынчеркынд сэ опряскэ атакуриле адверсе ынкэ де ла ынчепут;
 • атакантул - жукэтор ал кэруй принчипал рол есте ачела де а марка голурь.

Ачесте позиций сунт ымпэрците ла рындул лор, дупэ тимпул петрекут де ун жукэтор ынтр-о анумитэ парте а теренулуй де жок. Де ексемплу, екзистэ фундашь чентраль сау мижлокашь стынга.

Ачесте позиций ну сунт рестрикционате де регуль, яр фотбалиштий сунт либерь сэ-ши скимбе позицииле ын тимпул жокулуй. Ачест лукру се апликэ ши портарилор, каре, деши ын маря мажоритате а тимпулуй се афлэ ын пряжма проприей порць, пот партичипа орикынд ла жокул офенсив ал екипей. Челе май ынтылните казурь сунт ла ловитуриле либере сау ла корнере.

Диспунеря жукэторилор пе терен се нумеште ашезаре тактикэ. Ексемпле де ашезэрь тактиче: 4-4-2 (4 фундашь, 4 мижлокашь, 2 атаканць); 4-5-1, 4-3-3

Стабилиря ашезэрий технико-тактиче а екипей интрэ ын субординя антренорулуй.[9]

Регулиле жокулуй[модификаре | модификаре сурсэ]

Историе ши еволуцие[модификаре | модификаре сурсэ]

Англия жукынд ку Скоция ын примул мечь де фотбал интернационал (The Овал, 1872)

Регулиле жокулуй ау фост контурате ла мижлокул секолулуй ал XIX-ля пентру а стандардиза регулиле уней марь вариетэць де жокурь асемэнэтоаре, жукате ын школиле дин Маря Британие. Регулиле Камбридӂе, асемэнэтоаре ку челе де астэзь, ау фост креате ла Колеӂиул Тринити дин Камбридӂе, ын 1848, ла о ынтылнире а репрезентанцилор май мултор колеӂий: Колеӂиул Етон, Шкоала Харров, Шкоала де Ругби, Колеӂиул Винкестер ши Шкоала Схревсбури. Дар, еле ерау департе де а фи ниште регуль универсале. Ын аний 1850, с-ау формат мулте клубурь, индепенденте де школь сау университэць, каре жукау диферите форме де фотбал. Мулте фолосяу проприиле лор регуль, чел май бун ексемплу фиинд клубул Схеффиелд Ф.К. (формат дин фошть елевь ай Скоала Харров). Ачеста а луат фиинцэ ын 1857, яр регулиле креате де ей ау дус ла формаря Федерацией де Фотбал Схеффиелд & Халламсхире, ын 1867. Ын 1862, Жохн Кхарлес Тхринг де ла Шкоала Уппингхам а креат ун алт сет де регуль дес фолосит.[10]

Ачесте ефортурь ау кондус ла ынфиинцаря The Фоотбалл Ассочиатион (The ФА) ын 1863, каре с-а ынтрунит пентру прима датэ ын диминяца зилей де 26 октомбрие 1863, ла Фреемасон'с Таверн дин Грят Куеен Стреет, Лондра.[11] Сингура шкоалэ каре а фост репрезентатэ ла ачястэ ынтрунире а фост Шкоала Кхартерхоусе. Фреемасон'с Таверн а фост локул де ынтылнире ал Федерацией пентру ынкэ 5 ынтреведерь, ынтре Октомбрие ши Дечембрие. Ын тимпул ачестора а луат наштере примул сет купринзэтор де регуль. Ла ултима ынтылнире, примул трезориер ал ФА, каре ера репрезентантул Блаккхятх ши-а ретрас клубул дин ФА, дин кауза ексклудерий дин регуламент, ла ынтылниря пречедентэ, а доуэ регуль де базэ: прима ера чя каре пермитя алергаря ку минӂя ын мыинь ши а доуа, посибилитатя ымпиедикэрий адверсарулуй прин ловиря са ын „флуиерул пичиорулуй, прин траӂере сау прин цинере”. Алте клубурь енглезешть де ругби ау урмат ексемплул ши ну с-ау ынскрис ын ФА. Дар, ын 1871, еле ау формат Федерация де Ругби (Ругби Фоотбалл Унион). Челе 11 клубурь рэмасе ын ФА, суб кондучеря луй Ебенезер Кобб Морлеи, ау ратификат примеле 13 регуль але жокулуй.[11] Ын чиуда ачестора, клубул Схеффиелд а континуат сэ жоаче дупэ проприиле регуль, пынэ ын аний 1870.

Астэзь, регулиле жокулуй сунт стабилите де Интернатионал Фоотбалл Ассочиатион Боард (ИФАБ).[12][13] Ачяста а луат фиинцэ ын 1886[14] дупэ о ынтылнире а Федерацией Енглезе де Фотбал, а Федерацией Скоциене де Фотбал, а Федерацией Галезе де Фотбал ши а Федерацией Ирландезе де Фотбал ын Манкестер.

Прима лигэ де фотбал а фост креатэ ын Англия, ын 1888 де прешединтеле клубулуй Астон Вилла, Виллиам МкГрегор.[15] Форматул инициал конциня 12 екипе дин чентрул ши нордул Англией.

Федерация Интернационалэ де Фотбал ФИФА, с-а формат ла Парис ын 1904, яр репрезентанций сэи ау хотэрыт сэ адопте регулиле креате де ИФАБ.[16] Популаритатя крескындэ а жокулуй а кондус ла униря репрезентанцилор челор доуэ федераций (ФИФА си ИФАБ). Астэзь, кондучеря ачестора есте форматэ дин 4 репрезентанць ФИФА ши кыте 1 репрезентант ал фиекэрей федераций британиче.[17]

Фотбалул есте популар атыт принтре копий, кыт ши принтре адулць.

Апликабилитатя регулилор[модификаре | модификаре сурсэ]

Леӂиле принчипале але жокулуй сунт ын нумэр де 17. Ачеляшь леӂь се апликэ ла тоате нивелуриле фотбалистиче, киар дакэ префаца регуламентулуй пермите федерациилор национале сэ модифиче анумите пасаже пентру диверсе категорий (жуниорь, сениорь, фемей, етк.) Пе лынгэ челе 17 леӂь, нумероасе алте дечизий ши директиве ИФАБ контрибуие ла реглементаря жокулуй де фотбал. Леӂиле пот фи гэсите пе сите-ул офичиал ал ФИФА.

Жукэторь ши екипамент[модификаре | модификаре сурсэ]

Фиекаре екипэ есте алкэтуитэ дин максимум 11 жукэторь (ексклузынд резервеле), динтре каре унул требуие сэ фие портарул. Регулиле спун кэ минимул де жукэторь акчептат ынтр-о екипэ есте де 7. Екзистэ о вариетате де позиций ын каре жукэторий сунт ампласаць де кэтре ун антренор/манаӂер, ачестя нефиинд превэзуте ын регуламентул фотбалистик.[18]

Фиекаре екипэ требуие сэ десемнезе ун портар. Ачеста есте сингурул кэруия и се пермите сэ атингэ минӂя ку мыиниле. Тотушь, ничь ел ну аре воие сэ факэ ачест лукру ын афара супрафецей де педяпсэ (кареул де 16 метрь) дин фаца порций сале.

Екипаментул де базэ ал жукэторилор есте формат динтр-ун трикоу, панталонь, чиорапи (жамбиере) ши апэрэтоаре. Жукэторилор ле есте интерзис сэ поарте алтчева че ар путя фи перикулос пентру ей сау пентру алт жукэтор (инклусив бижутерий сау чясурь).

Ун анумит нумэр де жукаторь пот фи скимбаць ын тимпул унуй жок. Нумэрул максим де ынлокуирь, ын мечиуриле интернационале ши ла нивел де лиӂь национале, есте де 3. Ла алте нивелурь ачест нумэр поате вария. Мотивеле челе май ынтылните че каузязэ о скимбаре сунт акчидентэриле, обосяла, скимбэриле тактиче сау траӂериле де тимп пе финал де жок. Ла нивелул сениорилор, ун жукэтор ынлокуит ну поате реинтра ын жок.

Офичиаль[модификаре | модификаре сурсэ]

Ун жок есте кондус де ун арбитру. Ачеста децине "ынтряга ауторитате де а пуне ын апликаре Леӂиле Жокулуй, ын конкорданцэ ку мечиул ла каре а фост делегат" (Леӂя 5), яр дечизииле сале сунт финале ши индискутабиле. Арбитрул есте ажутат де 2 арбитрь асистенць (популар денумиць тушиерь). Ын жокуриле диспутате ла чел май ыналт нивел екзистэ ши ун ал патруля офичиал. Ачеста ыл поате ынлокуй пе арбитру ын казул ын каре ачеста се афлэ ын импосибилитатя де а май кондуче мечиул.[19]

Теренул де жок[модификаре | модификаре сурсэ]

Мэримя стандард а теренулуй

Лунӂимя теренулуй де жок, ын кадрул мечиурилор офичиале требуие сэ фие купринсэ ынтре 100–110 м, яр лэцимя, ынтре 64-75м.

Ын лунӂиме, марӂиниле теренулуй сунт делимитате де линииле де марӂине, ын тимп че ын лэциме (унде се афлэ порциле), ачестя сунт репрезентате де линииле де поартэ. Пе фиекаре линие де поартэ, ла челе 2 капете але теренулуй, се гэсеште кыте о поартэ. Лэцимя ачестеия требуие сэ мэсоаре 7,32 м ши ынэлцимя, 2,44 м.[20] Ын спателе порций се фиксязэ пласа порций, деши ачяста ну есте облигаторие прин регуламент.

Ын фаца фиекэрей порць се афлэ о супрафацэ а теренулуй, денумитэ супрафаца де педяпсэ (популар, "кареул де 16м" сау "кареул"). Ачястэ супрафацэ есте форматэ дин: линия де поартэ; 2 линий, че порнеск де пе линия де поартэ (ла 16,5 м дистанцэ де бара порций) ши ынаинтязэ 16,5 м ын интериорул теренулуй; линия каре унеште челе 2 линий антериор експликате. Ачястэ супрафацэ ындеплинеште май мулте функций. Чя май импортантэ есте ачея де а делимита локул пынэ ла каре портарул поате жука минӂя ку мына. Де асеменя, ун евентуал фаулт ал унуй апэрэтор асупра унуй атакант адверс ын ачястэ супрафацэ се ва пенализа, де обичей, ку о ловитурэ либерэ директэ, куноскутэ суб нумеле де ловитурэ де педяпсэ (пеналти), каре се ексекутэ де кэтре ун жукэтор де ла пунктул афлат ла 11 метрь де поартэ.

Теренул де жок аре ши алте делимитэрь, абордате ын артиколул спечиал дедикат ачестуия.

Тимпул[модификаре | модификаре сурсэ]

Тимпул нормал де жок[модификаре | модификаре сурсэ]

Ун мечь обишнуит де фотбал есте алкэтуит дин 2 периоаде де тимп (репризе) де кыте 45 де минуте фиекаре. Пауза динтре еле есте, де обичей, де 15 минуте.

Прелунӂириле[модификаре | модификаре сурсэ]

Арбитрул есте чел каре кронометрязэ мечиул. Ел требуие сэ апроксимезе кыт тимп се перде ку скимбэриле, ку асистенца медикалэ оферитэ жукэторилор акчидентаць, ку авертизаря ши елиминаря жукэторилор, ку траӂериле де тимп, етк. Кынд екзистэ астфел де евенименте, арбитрул хотэрэште прелунӂиря репризей;[21] дурата ку каре се прелунӂеште рэмыне ла атитудиня арбитрулуй ши доар ел стабилеште кынд флуиерэ ынкеиеря репризей. Ну екзистэ алць офичиаль каре сэ кронометрезе мечиул, деши арбитрий асистенць пот пурта чясурь, яр ла невоие ыл пот ажута пе "чентрал". Ын мечиуриле ла каре екзистэ ши арбитру де резервэ, ачеста есте ынштиинцат де арбитру ку кыте минуте се ва прелунӂь мечиул, яр ел индикэ жукэторилор ши спектаторилор нумэрул де минуте, ридикынд о табелэ пе каре стэ скрис ачест нумэр.

Репризеле де прелунӂирь ши ловитуриле де департажаре[модификаре | модификаре сурсэ]

Ын унеле компетиций, дакэ мечиул се ынкеие ла егалитате, се жоакэ ынкэ 2 репризе де прелунӂирь, де кыте 15 минуте фиекаре. Дакэ ши дупэ терминаря ачестора скорул рэмыне егал, се ексекутэ ловитурь де департажаре (ловитурь де ла 11м) пентру а се стабиль екипа ынвингэтоаре. Голуриле ынскрисе дин ачесте пеналти-урь ну се иау ын консидераре ла резултатул финал.

Ын компетицииле ын каре се жоакэ доуэ манше (фиекаре тур пресупуне ка екипеле сэ жоаче 2 мечиурь ынтре еле) се поате утилиза аша-нумита регулэ а голулуй маркат ын депласаре, ын казул ын каре екипеле се афлэ ла егалитате пе тоталул челор доуэ манше. Ын казул ын каре екипеле сунт егале ши ла нумэрул де голурь маркате ын депласаре, екзистэ 2 варианте: орь се трече ла ексекутаря ловитурилор де департажаре, орь мечиуриле се консидерэ ынкеиате ла егалитате ши се диспутэ ун ноу мечь (режукаре).

Голул де аур ши голул де арӂинт[модификаре | модификаре сурсэ]

Ла сфыршитул анилор '90, ИФАБ а експериментат диферите методе де а евита стабилиря екипей ынвингэтоаре прин ексекутаря ловитурилор де департажаре. Ачест мод де а перде ун мечь есте фоарте неплэкут пентру орьче клуб.

Методеле ау констат ын ынкеиеря жокулуй ын прелунӂирь, май девреме де челе 30 де минуте обишнуите. Фие кынд се маркязэ примул гол (гол де аур), фие ла сфыршитул примей репризе де прелунӂирь, ын казул ын каре уна динтре екипе аре ын ачел момент авантаж пе табела де скор (гол де арӂинт). Ачесте експерименте ау фост ретрасе дестул де репеде.

Голул де аур а фост фолосит ла Кампионатул Мондиал дин 2002 (Корея де Суд-Жапония), яр голул де арӂинт ла Кампионатул Еуропян дин 2004 (Португалия).

Фаултул ши компортаментул неспортив[модификаре | модификаре сурсэ]

Cartonașul galben Cartonașul roșu
Жукэторий де фотбал сунт авертизаць ку картонаш галбен ши елиминаць ку картонашул рошу. Ачесте кулорь ау фост интродусе ла Кампионатул Мондиал де Фотбал 1970 ши, де атунчь, сунт фолосите констант.
Ун арбитру акордынд унуй жукэтор картонашул галбен пентру о интраре неспортивэ.

Фаултул се продуче ын моментул ын каре ун жукэтор комите о фаптэ неспортивэ читатэ де Регуламентул де фотбал, ын тимп че минӂя се афлэ ын жок. Еле се регэсеск ын Леӂя 12. Фаптеле май граве, кум сунт хенцул (жукаря минӂий ку мына), траӂеря унуй адверсар, ымпинӂеря унуй адверсар етк., се педепсеск ку ловитурэ либерэ директэ сау ловитурэ де ла 11 метрь (дакэ "инфракциуня" се продуче ын кареул де 16 метрь). Челелалте се педепсеск ку ловитурэ либерэ индиректэ.[22]

Компортаментул неспортив поате апэря орикынд, атыт ла жукэторий афлаць пе газон, кыт ши ла резерве. Фаптеле че кондук ла ун астфел де компортамент сунт консидерате а фи ымпотрива спиритулуй жокулуй ши се педепсеск ку картонаш галбен сау ку картонаш рошу (елиминаре).

Ын ултимул тимп, ын фотбалул професионист а апэрут о ноуэ проблемэ: симуларя. Ачяста констэ ын кэдеря унуй жукэтор ку скопул де а обцине о ловитурэ либерэ (евентуал ун пеналти), киар дакэ ну а екзистат ын преалабил контакт ынтре ел ши жукэторул адверс (пресупус кэ л-ар фи фаултат). Фиинд ун ӂест греу де сесизат де арбитрий, симуларя есте акум консидератэ "ӂест неспортив" ши есте санкционатэ ку картонаш галбен.

Авантажул[модификаре | модификаре сурсэ]

Авантажул пресупуне ка арбитрул сэ пермитэ континуаря жокулуй (сэ ну-л опряскэ) киар дакэ ла ун момент дат се продуче о "инфракциуне" ымпотрива уней екипе. Ачест лукру се ынтымплэ доар дакэ ачя екипэ поате бенефичия де несанкционаря грешелий адверсарулуй. Дакэ ну се профитэ де авантажул лэсат, арбитрул поате ревень асупра дечизией ши поате ынтоарче фаза ла моментул инициал, акордынд ловитурэ либерэ. Тимпул скурс ынтре акордаря авантажулуй ши ревениря ла фаза премергэтоаре ну поате депэшь 4-5 секунде.

Киар дакэ се утилизязэ ачястэ клаузэ а авантажулуй, ла прима ынтрерупере а жокулуй, арбитрул поате санкциона (дакэ есте нечесар) жукэторул че а комис фаултул (ӂестул неспортив).

Офсаидул[модификаре | модификаре сурсэ]

Леӂя офсаидулуй лимитязэ посибилитатя атаканцилор де а се позициона атыт ын фаца минӂий (май апроапе де линия порций), кыт ши ын фаца пенултимулуй жукэтор адверс. Адеся се спуне кэ ачястэ регулэ а фост креатэ пентру а евита ка жукэторий сэ аштепте минӂя ынтр-ун сингур лок, кыт май апроапе де поарта адверсэ. Дар, ын реалитате, леӂя есте симиларэ челей дин ругби. Деталииле ши апликаря ачестей леӂь сунт комплексе ши де мулте орь я наште контроверсе.

Форурь кондукэтоаре[модификаре | модификаре сурсэ]

Форул интернационал, рекуноскут, каре гувернязэ фотбалул (ши жокуриле асочиате ачестуия, кум ар фи футсал ши фотбал пе плажэ есте ФИФА (Фéдéратион Интернатионале де Фоотбалл Ассочиатион). Картиерул ӂенерал ал ФИФА се афлэ ла Зурикх, Елвеция.

ФИФА есте ымпэрцитэ ын шасе конфедераций реӂионале. Ачестя сунт:

 • Асия: АФК (Асиан Фоотбалл Конфедератион)
 • Африка: КАФ (Конфедератион оф Африкан Фоотбалл)
 • Америка де Норд, Чентралэ ши Караибе: КОНКАКАФ (Конфедератион оф Нортх, Чентрал Американ анд Кариббян Ассочиатион Фоотбалл)
 • Еуропа: УЕФА (Унион оф Еуропян Фоотбалл Ассочиатионс)
 • Очяния: ОФК (Очяния Фоотбалл Конфедератион)
 • Америка де Суд: КОНМЕБОЛ (Соутх Американ Фоотбалл Конфедератион)

Нумероаселе федераций национале се афлэ суб журисдикция ачестора. Еле сунт афилиате атыт ла ФИФА, кыт ши ла конфедерация кореспунзэтоаре континентулуй дин каре провин.

Компетиций интернационале мажоре[модификаре | модификаре сурсэ]

Компетиций интернационале глобале[модификаре | модификаре сурсэ]

Чя май маре компетицие интернационалэ ын фотбал есте Кампионатул Мондиал де Фотбал, организат де ФИФА. Ачястэ компетицие се десфэшоарэ о датэ ла 4 ань. Песте 190 де екипе национале партичипэ ын турнееле де калификаре ку скопул де а обцине ун лок ла турнеул финал. Ачеста есте алкэтуит, ын ачест момент, дин 32 де екипе (нумэрул лор а крескут де ла 24 ын 1998) ши се десфэшоарэ пе паркурсул а патру сэптэмынь. Урмэторул Кампионат Мондиал ва авя лок ын 2018, ын Русия.

Ла Жокуриле Олимпиче де варэ, ынкэ дин 1900, се десфэшоарэ ун турнеу де фотбал, ку о сингурэ ексчепцие: Жокуриле Олимпиче дин 1932, диспутате ла Лос Анӂелес.[23] Ла ынчепут партичипау доар аматорь[16], дар дин 1984 ау фост акчептаць ши професиоништий, ку кытева рестрикций че фак ка цэриле сэ ну поатэ тримитэ челе май путерниче лотурь. Ын ачест момент, турнеул Олимпик маскулин есте диспутат де жукэторь суб 23 де ань, фиинд пермис ун нумэр редус де жукэторь май ын вырстэ; ын консечинцэ, компетиция ну есте консидератэ ка авынд ачеяшь импортанцэ прекум Кампионатул Мондиал. Турнеул феминин а апэрут ын 1996; диферит де чел маскулин, ла ачеста сунт презенте челе май путерниче лотурь але екипелор национале, фэрэ рестрикций де вырстэ. Ашадар, есте консидерат а авя ачелашь престиӂиу ка ши Кампионатул Мондиал де Фотбал Феминин (ФИФА Вомен'с Ворлд Куп).

Компетиций интернационале мажоре[модификаре | модификаре сурсэ]

Фотбалул ын луме[модификаре | модификаре сурсэ]

Популаритате[модификаре | модификаре сурсэ]

Харта компаративэ а популаритэций фотбалулуй ла нивел мондиал. Цэриле енумерате ын верде ау чел май маре нумэр де жукэторь активь ла 1.000 де локуиторь.

Конформ унуй сондаж реализат де ФИФА ын анул 2006,[24] апроксиматив 270 де милиоане де оамень дин ынтряга луме сунт импликаць актив ын фотбал, инклусив жукэторь, арбитрь ши чей дин стаффуриле техниче. Динтре ачештия, 265 де милиоане жоакэ фотбал професионист, семи-професионист сау аматор, луынд ын консидераре атыт бэрбаць, фемей, кыт ши тинерь дин лотуриле де жуниорь. Ачястэ чифрэ репрезинтэ апроксиматив 4% дин популацие. Конфедерация ку чел май маре прочент де персоане импликате актив ын фотбал есте КОНКАКАФ, ку 8,53% дин популацие. Ла полул опус се афлэ АФК, ку нумай 2,22%. УЕФА аре о ратэ де 7.59%, КОНМЕБОЛ де 7.47%, ОФК де 4.68% ши Конфедерация Африканэ де Фотбал де 5,16%. Екзистэ песте 1,7 милиоане де екипе ла нивел мондиал ши апроксиматив 301.000 де клубурь.

Цара ку чей май мулць жукэторь активь (ку ексчепция лотурилор де тинерет) есте Кина, каре аре 26,100,000 жукэторь. Алте цэрь каре урмязэ сунт: ​​Стателе Уните але Америчий (24400000), Индия (20,5), Ӂермания (16,3), Бразилия (13,1) ши Мексик (8.4). Пе де алтэ парте, сунт ши зоне ку суб 1000 де жукэторь, кум ар фи Монтсеррат, ку нумай 300 де жукэторь, Инсулеле Вирӂине Британиче (658), Ангуилла (760) ши Инсулеле Туркс ши Каикос (950).

Фотбалул феминин[модификаре | модификаре сурсэ]

Ун мечь де фотбал феминин

Фотбалул ну а фост де ла ынчепут ун спорт популар пентру сексул фрумос. Бариереле сочиале ши културале ау ымпиедикат де мулте орь интраря деплинэ а фемеилор ын спорт. Фемеиле ау жукат фотбал ынкэ дин 1895, кынд, ын нордул Лондрей, с-а жукат примул мечь де фотбал феминин. А фост, де обичей, асочиат ку жокул де каритате ши ку ексерчициул физик, ын спечиал ын Регатул Унит.[25] Перчепция а ынчепут сэ се скимбе ын аний '70, одатэ ку ынфиинцаря примелор асочиаций де фотбал феминин. Фотбалул репрезинтэ чел май импортант спорт де екипэ пентру фемей ын май мулте цэрь ши унул динтре пуцинеле спортурь ку лиӂь професионисте.

Ачест спорт а авут о "епокэ де аур" ын Регатул Унит ,ла ынчепутул анилор 1920, кынд 50000 де спектаторь ерау презенць ла унеле мечиурь;[26] Ачест лукру а фост оприт ла 5 дечембрие 1921, кынд Асочиация Енглезэ де Фотбал а вотат пентру интерзичеря практикэрий жокулуй де кэтре фемей пе теренул екипелор мембре. Ын 1971, интердикция а фост ридикатэ прин вот де кэтре УЕФА.[25] Дин 1991, ФИФА организязэ Кампионатул Мондиал де Фотбал Феминин, компетицие каре аре лок о датэ ла патру ань.[27]

Конформ унуй сондаж реализат де ФИФА, сунт апроксиматив 26 милиоане де жукэторь ын ынтряга луме. Ын медие, унул дин 10 жукэторь есте фемеие.

Економие[модификаре | модификаре сурсэ]

Ын фотбал се ынвырт мулць бань, деоарече есте ун спорт медиатизат. ФИФА, екипеле де фотбал ши жукэторий примеск мулць бань дин спонсоризэрь.

Конформ естимэрилор ФИФА, ын периоада 2003-2006 форул а авут венитурь де 3238 милиоане де франчь елвециень (КХФ)[28] ши келтуиель де 2,422 де милиоане КХФ, профитул фиинд де 816 милиоане КХФ. 92% (2986 милиоане де франчь елвециень) дин венит провине дин вынзаря дрептурилор де телевизаре але компетициилор интернационале, ын спечиал челе але КМ 2006, каре ау адус ын вистиерия форулуй 1,660 милиоане КХФ. Рестул де 714 милиоане де франчь елвециень а фост обцинут дин продусе де меркхандисинг.[29] Ын чея че привеште келтуиелиле, 69% (1,682 милиоане де франчь елвециень), дин венит а фост фолосит ла организаря компетициилор ши ла дезволтаря спортулуй: 46% дин тоталул келтуиелилор (1.125 милиоане де франчь елвециень) мерг кэтре организаря компетициилор, яр 26% (622 милиоане де франчь елвециень) ау фост келтуиць пе сервичий кум ар фи транспортул, кирииле, сервичииле журидиче, де комуникаций етк. Алте 5% (118 милиоане де франчь елвециень), се перд де ла скимбул валутар ши добынзь.[28]

Буӂетеле клубурилор де фотбал пот вария ын функцие де зона де пе глоб. Челе май марь буӂете пот фи гэсите ын Еуропа, ын спечиал ын примеле лиӂь дин Ӂермания, Спания, Италия ши Англия.[30] Аичь, дрептуриле де телевизаре, публичитатя, вынзэриле де билете ши меркхандисингул акоперэ о маре парте дин буӂет. Ын Америка де Суд, буӂетеле ау крескут даторитэ трансферурилор де жукэторь ын Еуропа.

Фотбалул жоакэ, де асеменя, ун рол де солидаритате. Уна динтре контрибуцииле принчипале але ФИФА есте дезволтаря спортулуй ын зонеле ын каре ачест лукру есте ынгреунат де липса материалэ ши а техничий. ФИФА колаборязэ ку УНИЧЕФ дин 1999, фурнизынд материале де фотбал пентру а фи дистрибуите де кэтре ачястэ организацие а Нациунилор Уните.[31] Екзистэ реуниунь периодиче ын ынтряга луме ын скопурь каритабиле, промовате де ведете дин фотбалул мондиал.[32][33][34]

Клубуриле келтуиеск мулт пе трансферурь пентру а-ши реализа обиективеле. Ун жукэтор ын формэ аре о котэ маре. Дешь унеле трансферурь сунт скумпе, ачестя сунт амортизате дин венитуриле публичитаре, кум а фост ын казул луй Кристиано Роналдо. Саларииле пентру чей май бунь фотбалишть дин луме сунт де кытева милиоане де еуро.[35]

# Ан Жукэтор Де ла Ла Сума
(ын мил. )
1 2017 Неимар Жр. ФК Барчелона Парис Саинт-Ӂермаин 222
2 2013 Гаретх Бале Тоттенхам Хотспур Реал Мадрид 100
3 2009 Кристиано Роналдо Манкестер Унитед Реал Мадрид КФ 94
4 2016 Гонзало Хигуаíн ССК Наполь Жувентус ФК 90
5 2009 Златан Ибрахимовиć Интер ФК Ф.К Барчелона 69
6 2009 Какá АК Милан Реал Мадрид КФ 67,2
7 2013 Единсон Кавань ССК Наполь Парис Саинт-Ӂермаин 64
8 2000 Луис Фиго ФК Барчелона Реал Мадрид КФ 62
9 2013 Радамел Фалкао Атлéтико Мадрид АС Монако 60
10 2011 Фернандо Торрес Ливерпоол ФК Келся ФК 58
11 2013 Неимар Сантос ФК ФК Барчелона 57

Допаж[модификаре | модификаре сурсэ]

Допажул ажутэ жукэторул сэ жоаче ла ачелашь ритм пе дурата ынтреӂий партиде, сэ-и креаскэ витеза де реакцие ши маса мускуларэ, етк.. Пентру а се путя деписта спортивий допаць се фак тесте де уринэ.[36]

Виоленце[модификаре | модификаре сурсэ]

Хулиганисмул ын фотбал се манифестэ принтр-о гамэ вариатэ де обичеиурь, кум ар фи:

 • агасаре вербалэ (унеорь обсченэ)
 • скуипат
 • лупте корп ла корп
 • арункаря унуй обиект пе терен, ын ынчеркаря де а ловь фотбалиштий екипей оаспете ши пе офичиалий ей
 • арункаря де обиекте ын супортерий адвершь, инклусив пиетре, кэрэмизь, скауне ши коктеилурь Молотов.[37][38]
 • фолосиря диспозитивелор пиротехниче ка торце сау фумиӂене.
 • лупте ку арме инклузынд быте, речипиенте дин стиклэ, пиетре, куците, боксурь, мачете ши арме де фок.[39]
 • мулциме ку компортамент виолент каре се ымпинӂе ын гардурь ши перець, лукру каре поате дуче ла прэбуширя трибуней.[40]

Фотбалул ын Ромыния[модификаре | модификаре сурсэ]

Екипа националэ де фотбал а Ромынией ышь ынчепе активитатя прин мечиул дин 8 юние 1922, де ла Белград, контра Югославией, скорул фиинду-и фаворабил, 2-1. Ла 20 май 1923, Комисия де Фотбал а ФССР (Федерация Сочиетэцилор Спортиве дин Ромыния) есте адмисэ ла Конгресул де ла Зüрикх ка мембрэ а ФИФА. Ын ачястэ калитате де мембрэ а ФИФА, Ромыния партичипэ ла Турнеул Олимпик де Фотбал де ла Жокуриле Олимпиче дин 1924, десфэшурате ла Парис. Федерация Ромынэ де Фотбал есте мембрэ фондатоаре а УЕФА ын 1954. Дин аугуст 1990, ФРФ а девенит орган индепендент де кондучере ал мишкэрий фотбалистиче дин Ромыния, примул прешединте алес фиинд Мирчя Санду.[41]

Ла нивел интернационал, селекционата де фотбал а Ромынией а партичипат пынэ акум ла 7 Кампионате Мондиале де Фотбал. Челе май марь сукчесе ле-а ынреӂистрат пе паркурсул анилор '90. Ын 1994, ла Кампионатул Мондиал дин Стателе Уните, екипа Ромынией а реушит сэ ажунгэ пынэ ын сфертурь, класынду-се атунчь пе позиция 6 ын класаментул ФИФА. Лидерул ӂенерацией де аур[42] а фотбалулуй ромынеск есте Георге Хаӂь.[43] Ын презент, динтре фотбалиштий ромынь челебрь пот фи аминтиць Адриан Муту ши Кристиан Киву.

Чел май куноскут клуб де фотбал дин Ромыния есте Стяуа Букурешть, каре ын 1986 а фост прима екипэ дин естул Еуропей ши сингура дин Ромыния каре а кыштигат Купа Кампионилор Еуропень.[44] Де асеменя, ын 1989 а май жукат о финалэ а Купей Кампионилор Еуропень.[44] О алтэ екипэ де сукчес дин фотбалул ромынеск есте Динамо Букурешть, каре а жукат о семифиналэ а Купей Кампионилор Еуропень ын 1984, яр ын 1990 семифинала Купей Купелор УЕФА.[45]

Везь ши[модификаре | модификаре сурсэ]

Жукэторь ши екипе[модификаре | модификаре сурсэ]

Алте варианте але жокулуй[модификаре | модификаре сурсэ]

Алтеле[модификаре | модификаре сурсэ]

Ноте[модификаре | модификаре сурсэ]

 1. ^ „Овервиев оф Сокчер”. Енкиклопæдия Британника. Акчесат ын .  Текст "коаутхор " игнорат (ажутор)
 2. ^ Гуттман, Аллен (). „The Диффусион оф Спортс анд the Проблем оф Културал Империалисм”. Ын Ерик Дуннинг, Жосепх А. Магуире, Роберт Е. Пяртон. The Спортс Прочесс: А Компаративе анд Девелопментал Аппроакх. Кхампаигн: Хуман Кинетикс. п. 129. ИСБН 0-88011-624-2. Акчесат ын . the гаме ис комплекс еноугх нот то бе инвентед индепендентли би мани прелитерате културес анд иет симпле еноугх то бекоме the ворлд'с мост популар тям спорт 
 3. ^ Дуннинг, Ерик (). „The девелопмент оф сокчер ас а ворлд гаме”. Спорт Маттерс: Сочиолоӂикал Студиес оф Спорт, Виоленче анд Чивилисатион. Лондон: Роутледӂе. п. 103. ИСБН 0-415-06413-9. Акчесат ын . Дуринг the твентиетх чентури, сокчер емерӂед ас the ворлд'с мост популар тям спорт 
 4. ^ Муеллер, Роберт; Канту; Ван Камп, Стевен (). „Тям Спортс”. Катастропхик Инжуриес ин Хигх Скхоол анд Коллеӂе Спортс. Кхампаигн: Хуман Кинетикс. п. 57. ИСБН 0-87322-674-7. Акчесат ын . Сокчер ис the мост популар спорт ин the ворлд анд ис ан индустри вортх овер УС$400 биллион ворлд виде. 80% оф тхис ис ӂенератед ин Еуропе, тхоугх итс популарити ис гровинг ин the Унитед Статес. Ит хас беен естиматед тхат тхере вере 22 миллион сокчер плаиерс ин the ворлд ин the ярли 1980с, анд тхат нумбер ис инкреасинг. Ин the Унитед Статес сокчер ис нов а мажор спорт ат ботх the хигх скхоол анд коллеӂе левелс  Май мулте валорь спечификате пентру |first1= ши |first= (ажутор)
 5. ^ Сите-ул ФИФА
 6. ^ Мазумдар, Партха (). „The Ианкс аре Коминг: А У.С. Ворлд Куп Превиев”. Ембасси оф the Унитед Статес ин Лондон. Акчесат ын . 
 7. ^ „Енгланд Премиерсхип (2005/2006)”. Спортпресс.ком. Акчесат ын . 
 8. ^ „Фоотбалл гуиде фор беӂиннерс”. Акчесат ын . 
 9. ^ „Форматионс”. ББК Спорт. ББК. . Акчесат ын . 
 10. ^ Виннер, Давид (). „The хандс-офф аппроакх то а ман'с гаме”. The Тимес. Лондон. Акчесат ын . 
 11. ^ а б „Хистори оф the ФА”. Фоотбалл Ассочиатион (ФА). Архиват дин ориӂинал ла . Акчесат ын . 
 12. ^ „ИФАБ: 125 иярс анд стилл гоинг стронг”. ФИФА. . Акчесат ын . 
 13. ^ „Лавс Оф The Гаме”. ФИФА. Архиват дин ориӂиналул де ла . Акчесат ын . 
 14. ^ „The Интернатионал ФА Боард”. ФИФА. Архиват дин ориӂинал ла . Акчесат ын . 
 15. ^ „The Хистори Оф The Фоотбалл Лягуе”. Фоотбалл Лягуе. . Акчесат ын . 
 16. ^ а б „Вхере ит алл беган”. ФИФА. Архиват дин ориӂинал ла . Акчесат ын . 
 17. ^ „The ИФАБ: Хов ит воркс”. ФИФА. Акчесат ын . 
 18. ^ „Лавс оф the гаме (Лав 3–Нумбер оф Плаиерс)”. ФИФА. Архиват дин ориӂинал ла . Акчесат ын . 
 19. ^ „Леӂиле жокулуй (Леӂя 5–Арбитрул)”. ФИФА. Архиват дин ориӂинал ла . Акчесат ын . 
 20. ^ Лавс оф the Гаме 2008-2009, Гоал, паӂина 9, фифа.ком
 21. ^ „Лавс оф the гаме (Лав 7.2–The дуратион оф the маткх)”. ФИФА. Архиват дин ориӂинал ла . Акчесат ын . 
 22. ^ „Лавс оф the гаме (Лав 12)”. ФИФА. Архиват дин ориӂинал ла . Акчесат ын . 
 23. ^ „Фоотбалл Екуипмент анд Хистори”. Интернатионал Олимпик Коммиттее (ИОК). Акчесат ын . 
 24. ^ ФИФА Биг Коунт 2006:270 миллион пеопле активе ин фоотбалл, фифа.ком
 25. ^ а б Грегори, Патричия (). „Хов вомен'с фоотбалл баттлед фор сурвивал”. ББК спорт. ББК. Акчесат ын . 
 26. ^ Александер, Схеллеи (). „Траил-блазерс вхо пионееред вомен'с фоотбалл”. ББК спорт. ББК. Акчесат ын . 
 27. ^ „Тоурнаментс: Вомен'с Ворлд Куп”. ФИФА. Акчесат ын . 
 28. ^ а б Информе собре лас финанзас де ла ФИФА 2006, фифа.ком
 29. ^ Фирст оффичиал 2006 ФИФА Ворлд Куп схоп опенс ин Берлин, фифа.ком
 30. ^ Сокчер ревенуе, форбес.ком
 31. ^ „УНИЧЕФ и ла ФИФА”. УНИЧЕФ. 28 иулуе 2007.  Верификаць дателе пентру: |date= (ажутор)
 32. ^ „Амигос де Зидане дерротарон 5-2 а лос де Роналдо ен партидо бенéфико”. Ла Репúблика (Уругуаи). . 
 33. ^ „Хаитí: фúтбол пара ла паз”. ББК Мундо. . 
 34. ^ „Реал Мадрид: фиеста дел фúтбол ен хонор а ла паз ен Исраел кон уна голяда дел Кампеóн де Лига”. Аранкха Дíаз, нотичиас.инфо. . 
 35. ^ Машинь де фэкут бань! Реал ши Барçа ӂенерязэ челе май марь венитурь дин луме
 36. ^ Лаборатоареле фотбалулуй. Допажул ын фотбал есте ун субиект деспре каре се ворбеште де песте 50 де ань, проспорт.ро
 37. ^ Китсантонис, Ники (). „Сокчер: Греече врестлес витх фан виоленче”. Интернатионал Хералд Трибуне. Архиват дин ориӂинал ла . Акчесат ын . 
 38. ^ „новаспортс.гр”. новаспортс.гр. Акчесат ын . 
 39. ^ „Ӂерман Хоолиганс Маке Марк ин Братислава | Ворлд Куп 2006 | Деутске Велле | 05.09.2005”. Двворлд.де. Акчесат ын . 
 40. ^ „Фенче коллапсе хитс сокчер финал”. ББК Невс. . Акчесат ын . 
 41. ^ Федератия Романа де Фотбал - Историк - Акчесат ла дата де 15.03.2009
 42. ^ „Хаӂь лявес Романия пост”. ББК Спорт. . Акчесат ын . 
 43. ^ Георге Хаӂь - Биографие - Акчесат ла дата де 15.03.2009
 44. ^ а б Ф.К. Стяуа - Трофееле Клубулуй - Акчесат ла дата де 15.03.2009
 45. ^ Ф.К. Динамо - Парламарес - Акчесат ла дата де 15.03.2009

Легэтурь екстерне[модификаре | модификаре сурсэ]

Commons
Викимедия Коммонс концине материале мултимедия легате де Фотбал
Wikicitat
Ла Викичитат гэсиць читате легате де Фотбал.